I – Chứng thư gốc (Root Certificate)

– MIC National Root CA SHA1: Tải về

– MIC National Root CA SHA256: Tải về

– Thông tin Root EFY-CA SHA1: Tải về

– Thông tin Root EFY-CA SHA256: Tải về

II – Danh sách chứng thư bị thu hồi (Certificate Revocation List)

– Thông tin MIC SHA1 CRL: Tải về

– Thông tin MIC SHA256 CRL: Tải về

– Thông tin EFY-CA SHA1 CRL: Tải về

– Thông tin EFY-CA SHA256 CRL: Tải về